Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

obowiązuje od 14 czerwca 2023 roku


§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

a. Usługodawca lub Psychologicznie.pl - Mindly Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Magnoliowej 11/26, kod pocztowy 15-669, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000938947, o kapitale zakładowym 100950 złotych, NIP 5423442558, REGON 520694224.

b. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Psychologicznie.pl, dostępny pod adresem https://psychologicznie.pl/regulamin/13;

c. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://psychologicznie.pl;

c. Specjalista - korzystający z Serwisu psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, seksuolog lub inna osoba nie wymieniona powyżej, udzielająca świadczeń z zakresu zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego;

d. Profil Specjalisty lub Profil lub Konto Specjalisty -  wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Specjalisty, który to wpis umożliwia dostęp do określonych usług Serwisu oraz do którego Serwis przydziela unikalny adres URL za pomocą którego Specjalista jak i Użytkownik może korzystać z ww. usług;

e. Punkty na książki - punkty przyznawane za niekwestionowane przez żadną ze stron, odbyte wizyty, na książki aktualnie dostępne w Serwisie;

f. Użytkownik lub Pacjent - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) skorzystała z funkcjonalności zadawania pytań Specjalistom, (ii) z użyciem Kalendarza Wizyt dokonała rezerwacji wizyty u Specjalisty, (iii) dodała opinię o Specjaliście, (iv) dokonała rejestracji w Serwisie, również zaliczając do tego założenie konta z użyciem Facebook lub Google, (v) dokonała zakupu książek;

g. Konto Użytkownika – wpis w bazie danych Serwis, dotyczący Użytkownika, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

h. Kalendarz Wizyt -  oprogramowanie służące w szczególności do zarządzania grafikiem wizyt u Specjalisty, umożliwiające Użytkownikowi i Specjaliście dokonywania rezerwacji terminu wizyty, jej zmiany bądź anulowania;

i. Operator płatności -  platforma Stripe, którego dostawcą jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: https://support.stripe.com;

j. Placówka – miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności z ochrony zdrowia psychicznego;

k. Polityka Prywatności – zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Specjalisty, dostępny pod adresem: https://psychologicznie.pl/polityka-prywatnosci;

l. Zakup książek - skorzystanie z funkcjonalności Serwisu umożliwiającego składanie zamówień na książki.;

m. Rejestracja - proces utworzenia Konta Użytkownika lub Konta Specjalisty.

n. Newsletter - narzędzie marketingowe pozwalające na regularne przesyłanie informacji w formie wiadomości mailowej o firmie, produktach lub usługach do subskrybentów
§2. Przedmiot i zakres usług


1. Usługodawca świadczy dla Użytkowników między innymi poniższe usługi:

a. udostępnianie wyszukiwarki Specjalistów; pozycja Profilu zależy od algorytmu, którego podstawowe wytyczne zostały opisane pod adresem: https://pomoc.psychologicznie.pl

b. umożliwianie zadawania pytań Specjalistom za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod unikalnym adresem URL każdego z aktywnych Specjalistów

c. umożliwianie rezerwacji terminu wizyty u Specjalistów, którzy udostępnili taką możliwość

d. umożliwianie prowadzenia swojego Panelu Klienta, w którym dostępne są odbyte wizyty, zdobyte Punkty na książki oraz pozostałe informacje, w tym Rejestracja;

e. dodawanie opinii o Specjalistach; opinie dodawane są wedle zasad określonych w niniejszym Regulaminie;

f. sprzedaż detaliczna książek (Zakup książek);

g. prowadzenie Profilu Specjalisty wraz ze wszystkimi dostępnymi funkcjonalnościami;

3. Zasady świadczenia usługi opisanej w §2 ust. 1 pkt f. wymagają akceptacji dodatkowego Regulaminu, który dostępny jest pod adresem: https://psychologicznie.pl/regulamin-sklepu/14.

4. Zasady świadczenia usługi opisanej w §2 ust. 1 pkt g. wymagają akceptacji dodatkowego Regulaminu, który dostępny jest pod adresem: https://psychologicznie.pl/regulamin-specjalisty/1.


§3. Warunki świadczenia Usług dla Użytkowników 


1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik musi posiadać dostęp do internetu i zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę Google Chrome, Firefox, Safari lub Opera.

2. Każdy może korzystać z wyszukiwarki i zapoznać się z informacjami i opiniami o Specjalistach.
3. Każdy kto spełnia kryteria opisane w niniejszym Regulaminie może zarezerwować termin wizyty u Specjalisty, który udostępnił taką możliwość. Rezerwacja wizyt odbywa się na dwa sposoby:
a. płatność na miejscu u Specjalisty; konieczne jest zweryfikowanie numeru telefonu dokonywane poprzez wpisanie otrzymanego kodu SMS i podanie wszystkich wymaganych danych

b. płatność online; konieczne jest dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności i podanie wszystkich wymaganych danych

4. Zarezerwowanie wizyty u Specjalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia powyższych danych wybranemu Specjaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia umożliwia zarezerwowanie wizyty. 

5. Rezerwując wizytę u Specjalisty Użytkownik zawiera z Specjalistą lub zatrudniającą go Placówką wiążącą umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności ochrony zdrowia psychicznego. Za realizację tej umowy odpowiada wyłącznie Specjalista lub zatrudniająca go Placówka.

6. Zadanie pytania Specjaliście jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwia zadanie pytania. Za treści odpowiedzi odpowiada wyłącznie Specjalista.

7. Otrzymanie Punktów na książki jest możliwe wyłącznie po dokonaniu wizyty. Każda zmiana w umówionej wizycie bądź otrzymanie informacji o nieodbyciu wizyty upoważnia Serwis do anulowania ważności otrzymanych Punktów na książki. Do wykorzystania Punktów na książki niezbędne jest dokonanie Rejestracji.

8. Punkty na książki przyznawane są w wielkości zależnej od ceny wizyty. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej zmiany ilości i wartości przyznawanych punktów. Przyznane punkty Użytkownik może sprawdzić pod adresem: https://psychologicznie.pl/panel-klienta.
9. Punkty na książki muszą być wykorzystywane zgodnie z Regulaminem Sklepu znajdującego się pod adresem: https://psychologicznie.pl/regulamin-sklepu/14

10. Wizyty mogą być odwoływane najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem. W przypadku przekroczenia tego czasu, nie ma możliwości zwrotu płatności. W takim przypadku nie przysługują wobec Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia.

11. Umawianie wizyt wymaga złożenia oświadczenia o pełnoletności lub zobowiązania do przedstawienia pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w konsultacji/terapii/wizycie.

12. Usługodawca jedynie pośredniczy w umawianiu wizyt i nie wystawia wobec Użytkownika żadnych dokumentów sprzedaży (paragon, faktura elektroniczna lub papierowa). Do wystawiania paragonów, faktur papierowych bądź elektronicznych lub innych przewidzianych polskim prawem dokumentów sprzedaży zobowiązany jest Specjalista u którego Użytkownik umówił wizytę.

§4. Dodawanie opinii o Specjalistach i zadawanie pytań Specjalistom


1. Opinie muszą spełniać wytyczne, które zostały opisane w niniejszym Regulaminie.
2. Opinie może dodać jedynie Użytkownik, który odbył wizytę u Specjalisty za pośrednictwem Serwisu.

3. Nie jest dopuszczone wystawianie opinii:
a. dotyczących innych aspektów niż działalności zawodowej Specjalisty

b. bazujących na opiniach osób trzecich

c. Specjalistom samemu sobie

d. naruszających czyjeś prawa, dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego

4. Użytkownik może wystawić danemu Specjaliście tylko jedną opinię.

5. Użytkownik wystawiając opinię oświadcza, że jest zgodna z prawdą.

6. Usługodawca ma prawo kontaktować się z Użytkownikiem w celu moderacji opinii, a w przypadku naruszenia przez opinię wytycznych opisanych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca ma prawo usunąć opinię. Żadnej ze stron nie przysługują wobec Usługodawcy w tym przypadku jakiekolwiek roszczenia. 

7. Korzystając z usługi opisanej w §2 ust. 1 pkt b. oraz e., Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma żadnego wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
§5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług


1. Zawarcie umowy o świadczeniu usług następuje w stosunku do Użytkowników w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności opisanej w §2

2. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej obecności jej stron. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może być dokonane bez przyczyny. Wymagane jest przesłanie oświadczenia o odstąpieniu umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres pomoc@psychologicznie.pl.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług w dobrowolnie wybranym przez siebie momencie i chwili.§6. Testy psychologiczne


1. Serwis udostępnia możliwość wykonania testów psychologicznych dostępnych pod adresem: https://psychologicznie.pl/testy-psychologiczne

2. Testy psychologiczne są nieodpłatne. Nie stanowią narzędzia diagnostycznego i nie zastępują profesjonalnej diagnozy psychologicznej ani nie powinny być stosowane jako podstawa do podejmowania ważnych decyzji życiowych. 

3. Przystąpienie do wykonywania testu tożsame jest z akceptacją Polityki Prywatności.

4. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek problemy techniczne związane z wykonywaniem testów ani za decyzje podjęte w związku z ich wykonywaniem.§7. Newsletter


1. Usługodawca prowadzi Newsletter. Do zapisu na Newsletter wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a także potwierdzenie podanego adresu mailowego w formie  double opt-in.
2. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownicy, którzy zdecydują się na subskrypcję Newslettera, mają prawo wypisać się z listy w dowolnym momencie.

3. Użytkownik w ramach korzystania z Newslettera, zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;

b. niezwłocznego aktualizowania wszelkich podanych danych;

c. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. W przypadku, gdyby Użytkownik w jakikolwiek sposób godził w interesy Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia ze skutkiem natychmiastowym Użytkownika z listy Newslettera.
§8. Odpowiedzialność


1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych, w tym w szczególności hasła do swojego Konta Użytkownika. W przypadku podejrzenia o wycieku danych, Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła lub do kontaktu z Usługodawcą.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta Użytkownika na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów umieszczonych w Serwisie, jak i również nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tych danych i czynności podjęte w związku z opublikowanymi danymi/informacjami lub materiałami.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa i/lub szkodę wywołaną swoimi działaniem lub działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych.
§9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego


1. Usługodawca dostarcza wszelkich starań do należytego i prawidłowego działania Serwisu oraz udziela pomocy w problemach z jego funkcjonowaniem.

2. Jakiekolwiek zastrzeżenia odnośnie jakichkolwiek elementów funkcjonowania Serwisu można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pomoc@psychologicznie.pl. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej z którego została wysłana wiadomość.
§10. Postanowienia końcowe


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

2. Informacje o dokonanych zmianach w Regulaminie publikowane są pod adresem: https://psychologicznie.pl/regulamin/13. Do każdej wersji Regulaminu podawana jest data wejścia obowiązywania.

3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosowane są przepisy prawa polskiego.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.