Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - konto Specjalisty

obowiązuje od 9 października 2023 roku§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

a. Usługodawca lub Psychologicznie.pl - Mindly Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Magnoliowej 11/26, kod pocztowy 15-669, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000938947, o kapitale zakładowym 100950 złotych, NIP 5423442558, REGON 520694224.

b. Regulamin Konta Specjalisty - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Psychologicznie.pl, dostępny pod adresem https://psychologicznie.pl/strona/regulamin-konta-specjalisty/1;

c. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://psychologicznie.pl;

d. Specjalista - korzystający z Serwisu psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, seksuolog lub inna osoba nie wymieniona powyżej, udzielająca świadczeń z zakresu zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego;

e. Profil Specjalisty lub Profil lub Konto Specjalisty -  wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Specjalisty, który to wpis umożliwia dostęp do określonych usług Serwisu oraz do którego Serwis przydziela unikalny adres URL za pomocą którego Specjalista jak i Użytkownik może korzystać z ww. usług, uprawniający do korzystania z ww. usług jedynie pod warunkiem opłacenia i posiadania ważnej subskrypcji;

f. Punkty na książki - punkty przyznawane za niekwestionowane przez żadną ze stron, odbyte wizyty, na książki aktualnie dostępne w Serwisie;

g. Użytkownik lub Pacjent (zwany również Klientem) - osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) skorzystała z funkcjonalności zadawania pytań Specjalistom, (ii) z użyciem Kalendarza Wizyt dokonała rezerwacji wizyty u Specjalisty, (iii) dodała opinię o Specjaliście, (iv) dokonała rejestracji w Serwisie, również zaliczając do tego założenie konta z użyciem Facebook lub Google (v) dokonała zakupu książek;

h. Konto Użytkownika – wpis w bazie danych Serwis, dotyczący Użytkownika, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

i. Kalendarz Wizyt -  oprogramowanie służące w szczególności do zarządzania grafikiem wizyt u Specjalisty, umożliwiające Użytkownikowi i Specjaliście dokonywania rezerwacji terminu wizyty, jej zmiany bądź anulowania;

j. Operator płatności -  platforma Stripe, którego dostawcą jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: https://support.stripe.com;

k. Placówka – miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności z ochrony zdrowia psychicznego;

l. Polityka Prywatności – zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Specjalisty, dostępny pod adresem: https://psychologicznie.pl/polityka-prywatnosci;

m. Zakup książek - skorzystanie z funkcjonalności Serwisu umożliwiającego składanie zamówień na książki.

n. Rejestracja - proces utworzenia Konta Użytkownika lub Konta Specjalisty.

o. Psychologicznie+ - program wsparcia psychicznego dla firm, polegający na współfinansowaniu wizyt u Specjalistów przez pracodawców. Pracownicy otrzymują dostęp do platformy pod adresem: https://psychologicznie.plus, na której mogą umówić wizytę do Specjalistów w Psychologicznie w ramach zasad ustalonych wedle niniejszego Regulaminu.

p. Newsletter - narzędzie marketingowe pozwalające na regularne przesyłanie informacji w formie wiadomości mailowej o firmie, produktach lub usługach do subskrybentów§2. Przedmiot i zakres usług


1. Usługodawca świadczy dla Specjalistów, którzy posiadają założony Profil i aktywną subskrypcję następujące usługi:

a. udostępnianie Użytkownikom Serwisu funkcjonalności polegającej na wyszukiwaniu Specjalisty w Serwisie

b. możliwość publikacji podstawowych informacji o swojej praktyce, w tym również dodania zdjęcia

c. możliwość publikacji artykułów widocznych w Profilu Specjalisty

d. udostępnianie Kalendarza Wizyt

e. oferowanie Użytkownikom, którzy umówili i odbyli wizyty, punktów na książki dostępne w Serwisie

f. umożliwianie Użytkownikom dokonania płatności online za pośrednictwem Operatora Płatności

g. przekazywanie Specjalistom pytań od Użytkowników zadanych w Profilu Specjalisty; 

h. umożliwianie otrzymywania opinii w Profilu Specjalisty;

i. udział w programie Psychologicznie+ od 1 stycznia 2024 roku (obligatoryjny);

j. możliwość zapisu do Newslettera

 


§3. Warunki świadczenia Usług dla Specjalistów


1. W celu korzystania z Serwisu, Specjalista musi posiadać dostęp do internetu i zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę Google Chrome, Firefox, Safari lub Opera.

2. W celu korzystania z funkcjonalności opisanych w §2, Specjalista musi mieć aktywną subskrypcję, do czego wymagane jest dodanie zdjęcia profilowego, skanu dyplomów, adresu punktu przyjęć oraz opisu profilu. Profil zwolniony jest z opłat abonamentowych, występuje prowizja według poniższej tabeli:


TerminPacjenci B2CPacjenci B2B
do 31 grudnia 2024 rokubrak prowizji-
od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 rokubrak prowizji7% wartości każdej wizyty
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025do ustalenia
do ustalenia
od 1 stycznia 2026 rokudo ustaleniado ustalenia

W przypadku płatności online dochodzi koszt operatora płatności w wysokości 5% wartości wizyty + 1 złoty.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Usługodawca informuje Profesjonalistów o zmianie Cennika z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14 dni. Zmieniony Cennik obowiązuje po upływie wskazanego okresu, chyba, że przed jego upływem Profesjonalista zrezygnuje z Konta Specjalisty.


3. Specjalista nie ma możliwości usunięcia otrzymanej opinii, chyba że udowodni, że jej treść jest sprzeczna z §4 Regulaminu dostępnego pod adresem: https://psychologicznie.pl/strona/regulamin/13, przy czym Usługodawca może również usunąć taką opinię we własnym zakresie;

4. Korzystając z usługi opisanej w §2 ust. 1 pkt c. Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma żadnego wpływu na obowiązywanie powyższej licencji

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do braku publikacji i/lub usunięcia artykułu, zwłaszcza gdy został opublikowany już wcześniej lub w jakikolwiek inny sposób godzi lub mógłby godzić w interesy Serwisu.

6. Każdy Specjalista może mieć tylko jedno Konto Specjalisty. W przypadku naruszenia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Specjalisty. W takim przypadku nie przysługują wobec Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia.

7. W przypadku gdyby Specjalista nie posiadał tytułu psychologa, psychoterapeuty, psychiatry lub seksuologa, a także w jakikolwiek inny sposób godził w interesy Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Specjalisty. Usługodawca ma prawo również odmówić opublikowania informacji na temat Specjalisty, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.We wszystkich przypadkach nie przysługują wobec Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia. 

8. Usługodawca uprawniony jest do kontaktowania się ze Specjalistą celem weryfikacji wykształcenia i deklarowanych certyfikatów. Specjalista zobowiązuje się do odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych, a niedotrzymanie terminu wywołuje taki sam skutek jak niespełnienie kryteriów opisanych w §2 ust. 5.

9. Specjalista zobowiązany jest do zamieszczenia wyłącznie swojego zdjęcia, robiąc to w jaki sposób, aby umożliwiać swoje rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Specjalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta Specjalisty nie ma wpływu na powyższą zgodę. 

10. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych i stosowania narzędzi zmieniających wygląd zdjęcia (np. łączenie zdjęć).

11. Zabrania się zamieszczania zdjęć w jakikolwiek sposób naruszających interesy Serwisu.

12. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Specjalisty.

13. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie, Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęć na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

14. Specjalista jest zobowiązany wobec Użytkownika, który umówi u niego wizytę, do wystawiania paragonów, faktur papierowych bądź elektronicznych lub innych przewidzianych polskim prawem dokumentów sprzedaży.

15. Profil Specjalisty będzie widoczny również na platformie B2B, Psychologicznie+, dostępnej od 1 stycznia 2024 roku pod adresem: https://psychologicznie.plus, na takich samych zasadach jak na platformie B2C dostępnej pod adresem: https://psychologicznie.pl. Specjalista tworząc Profil Specjalisty wyraża na to zgodę.§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług


1. Zawarcie umowy o świadczeniu usług następuje w stosunku do Specjalistów w momencie dokonania Rejestracji, dokonaniu płatności oraz weryfikacji uprawnień zawodowych przez Usługodawcę.

2. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej obecności jej stron. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

3. Obowiązują są ceny aktualnie oferowane. Rozliczenie wobec Usługodawcy odbywa się na podstawie w formie comiesięcznej subskrypcji oraz na podstawie aktualnie obowiązującej prowizji od wizyt.

4. Specjalista może wypowiedzieć Umowę składając wypowiedzenie umowy Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli działanie Specjalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub w jakikolwiek inny sposób naruszy interesy Serwisu. Rozwiązanie umowy ma skutek natychmiastowy.§5. Faktura elektroniczna


1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n, Specjalista wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Usługodawcę.

2. Faktury, duplikaty tych faktur oraz ich korekty przesyłane są na adres mailowy podany przez Specjalistę w momencie Rejestracji.

3. W razie zmiany adresu e-mail, Specjalista zobowiązuję się do powiadomienia Usługodawcy o nowym adresie w taki sposób, aby miał możliwość się z tym zaznajomić.

4. Specjalista przesyła faktury za odbyte spotkania w ramach Psychologicznie+ w formie elektronicznej, na adres: faktury@psychologicznie.pl. Rozliczenie odbywa się raz w miesiącu, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym. Ośrodek zobowiązuje się do przesłania faktur do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku spóźnienia ze strony Specjalisty, termin płatności wydłuża się analogicznie wraz z terminem spóźnienia wysyłki faktury.

§6. Odpowiedzialność


1. Specjalista jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych, w tym w szczególności hasła do swojego Konta Specjalisty. W przypadku podejrzenia o wycieku danych, Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła lub do kontaktu z Usługodawcą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta Specjalisty na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów umieszczonych w Serwisie, jak i również nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tych danych i czynności podjęte w związku z opublikowanymi danymi/informacjami lub materiałami.

4. Specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa i/lub szkodę wywołaną swoimi działaniem lub działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem tajemnicy zawodowej i naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.§7. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego


1. Usługodawca dostarcza wszelkich starań do należytego i prawidłowego działania Serwisu oraz udziela pomocy w problemach z jego funkcjonowaniem.

2. Jakiekolwiek zastrzeżenia odnośnie jakichkolwiek elementów funkcjonowania Serwisu można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pomoc@psychologicznie.pl. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej z którego została wysłana wiadomość.§8. Postanowienia końcowe


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

2. Informacje o dokonanych zmianach w Regulaminie publikowane są pod adresem: https://psychologicznie.pl/strona/regulamin-konta-specjalisty/1. Do każdej wersji Regulaminu podawana jest data wejścia obowiązywania.

3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosowane są przepisy prawa polskiego.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - konto Specjalisty
obowiązuje od 14 czerwca 2023 roku


§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

a. Usługodawca lub Psychologicznie.pl - Mindly Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Magnoliowej 11/26, kod pocztowy 15-669, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000938947, o kapitale zakładowym 100950 złotych, NIP 5423442558, REGON 520694224.

b. Regulamin Konta Specjalisty - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Psychologicznie.pl, dostępny pod adresem https://psychologicznie.pl/strona/regulamin-konta-specjalisty/1;

c. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://psychologicznie.pl;

c. Specjalista - korzystający z Serwisu psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, seksuolog lub inna osoba nie wymieniona powyżej, udzielająca świadczeń z zakresu zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego;

d. Profil Specjalisty lub Profil lub Konto Specjalisty -  wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Specjalisty, który to wpis umożliwia dostęp do określonych usług Serwisu oraz do którego Serwis przydziela unikalny adres URL za pomocą którego Specjalista jak i Użytkownik może korzystać z ww. usług, uprawniający do korzystania z ww. usług jedynie pod warunkiem opłacenia i posiadania ważnej subskrypcji;

e. Punkty na książki - punkty przyznawane za niekwestionowane przez żadną ze stron, odbyte wizyty, na książki aktualnie dostępne w Serwisie;

f. Użytkownik lub Pacjent (zwany również Klientem) - osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) skorzystała z funkcjonalności zadawania pytań Specjalistom, (ii) z użyciem Kalendarza Wizyt dokonała rezerwacji wizyty u Specjalisty, (iii) dodała opinię o Specjaliście, (iv) dokonała rejestracji w Serwisie, również zaliczając do tego założenie konta z użyciem Facebook lub Google (v) dokonała zakupu książek;

g. Konto Użytkownika – wpis w bazie danych Serwis, dotyczący Użytkownika, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

h. Kalendarz Wizyt -  oprogramowanie służące w szczególności do zarządzania grafikiem wizyt u Specjalisty, umożliwiające Użytkownikowi i Specjaliście dokonywania rezerwacji terminu wizyty, jej zmiany bądź anulowania;

i. Operator płatności -  platforma Stripe, którego dostawcą jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: https://support.stripe.com;

j. Placówka – miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności z ochrony zdrowia psychicznego;

k. Polityka Prywatności – zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Specjalisty, dostępny pod adresem: https://psychologicznie.pl/polityka-prywatnosci;

l. Zakup książek - skorzystanie z funkcjonalności Serwisu umożliwiającego składanie zamówień na książki.

m. Rejestracja - proces utworzenia Konta Użytkownika lub Konta Specjalisty.

n. Psychologicznie+ - program wsparcia psychicznego dla firm, polegający między innymi na opcji współfinansowaniu wizyt u Specjalistów przez pracodawców
o. Newsletter - narzędzie marketingowe pozwalające na regularne przesyłanie informacji w formie wiadomości mailowej o firmie, produktach lub usługach do subskrybentów


§2. Przedmiot i zakres usług

1. Usługodawca świadczy dla Specjalistów, którzy posiadają założony Profil i aktywną subskrypcję następujące usługi:
a. udostępnianie Użytkownikom Serwisu funkcjonalności polegającej na wyszukiwaniu Specjalisty w Serwisie

b. możliwość publikacji podstawowych informacji o swojej praktyce, w tym również dodania zdjęcia

c. możliwość publikacji artykułów widocznych w Profilu Specjalisty

d. udostępnianie Kalendarza Wizyt
e. oferowanie Użytkownikom, którzy umówili i odbyli wizyty, punktów na książki dostępne w Serwisie

f. umożliwianie Użytkownikom dokonania płatności online za pośrednictwem Operatora Płatności
g. przekazywanie Specjalistom pytań od Użytkowników zadanych w Profilu Specjalisty; 

h. umożliwianie otrzymywania opinii w Profilu Specjalisty;

i. możliwość udziału w programie Psychologicznie+ w momencie, gdy program wejdzie w życie.

j. możliwość zapisu do Newslettera
 

§3. Warunki świadczenia Usług dla Specjalistów

1. W celu korzystania z Serwisu, Specjalista musi posiadać dostęp do internetu i zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę Google Chrome, Firefox, Safari lub Opera.

2. W celu korzystania z funkcjonalności opisanych w §2, Specjalista musi mieć aktywną subskrypcję, co oznacza dokonanie płatności zapewniającej aktywność subskrypcji na konkretny dzień. Płatności dokonywane są zgodnie z Cennikiem dostępnym pod adresem: https://psychologicznie.pl/strona/strefa-specjalisty/17#cennik. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Usługodawca informuje Profesjonalistów o zmianie Cennika z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14 dni. Zmieniony Cennik obowiązuje po upływie wskazanego okresu, chyba, że przed jego upływem Profesjonalista zrezygnuje z Konta Specjalisty.

3. Specjalista nie ma możliwości usunięcia otrzymanej opinii, chyba że udowodni, że jej treść jest sprzeczna z §4 Regulaminu dostępnego pod adresem: https://psychologicznie.pl/strona/regulamin/13, przy czym Usługodawca może również usunąć taką opinię we własnym zakresie;

4. Korzystając z usługi opisanej w §2 ust. 1 pkt c. Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma żadnego wpływu na obowiązywanie powyższej licencji

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do braku publikacji i/lub usunięcia artykułu, zwłaszcza gdy został opublikowany już wcześniej lub w jakikolwiek inny sposób godzi lub mógłby godzić w interesy Serwisu.

6. Każdy Specjalista może mieć tylko jedno Konto Specjalisty. W przypadku naruszenia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Specjalisty. W takim przypadku nie przysługują wobec Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia.

7. W przypadku gdyby Specjalista nie posiadał tytułu psychologa, psychoterapeuty, psychiatry lub seksuologa, a także w jakikolwiek inny sposób godził w interesy Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Specjalisty. Usługodawca ma prawo również odmówić opublikowania informacji na temat Specjalisty, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.We wszystkich przypadkach nie przysługują wobec Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia. 

8. Usługodawca uprawniony jest do kontaktowania się ze Specjalistą celem weryfikacji wykształcenia i deklarowanych certyfikatów. Specjalista zobowiązuje się do odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych, a niedotrzymanie terminu wywołuje taki sam skutek jak niespełnienie kryteriów opisanych w §2 ust. 5.
9. Specjalista zobowiązany jest do zamieszczenia wyłącznie swojego zdjęcia, robiąc to w jaki sposób, aby umożliwiać swoje rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Specjalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta Specjalisty nie ma wpływu na powyższą zgodę.
10. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych i stosowania narzędzi zmieniających wygląd zdjęcia (np. łączenie zdjęć).

11. Zabrania się zamieszczania zdjęć w jakikolwiek sposób naruszających interesy Serwisu.
12. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Specjalisty.
13. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie, Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęć na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

14. Specjalista jest zobowiązany wobec Użytkownika, który umówi u niego wizytę, do wystawiania paragonów, faktur papierowych bądź elektronicznych lub innych przewidzianych polskim prawem dokumentów sprzedaży.


§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług

1. Zawarcie umowy o świadczeniu usług następuje w stosunku do Specjalistów w momencie dokonania Rejestracji, dokonaniu płatności oraz weryfikacji uprawnień zawodowych przez Usługodawcę.
2. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej obecności jej stron. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
3. Obowiązują są ceny aktualnie oferowane. Rozliczenie wobec Usługodawcy odbywa się na podstawie w formie comiesięcznej subskrypcji oraz na podstawie aktualnie obowiązującej prowizji od wizyt.

4. Specjalista może wypowiedzieć Umowę składając wypowiedzenie umowy Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli działanie Specjalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub w jakikolwiek inny sposób naruszy interesy Serwisu. Rozwiązanie umowy ma skutek natychmiastowy.


§5. Faktura elektroniczna

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n, Specjalista wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Usługodawcę.
2. Faktury, duplikaty tych faktur oraz ich korekty przesyłane są na adres mailowy podany przez Specjalistę w momencie Rejestracji.
3. W razie zmiany adresu e-mail, Specjalista zobowiązuję się do powiadomienia Usługodawcy o nowym adresie w taki sposób, aby miał możliwość się z tym zaznajomić.§6. Odpowiedzialność

1. Specjalista jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych, w tym w szczególności hasła do swojego Konta Specjalisty. W przypadku podejrzenia o wycieku danych, Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła lub do kontaktu z Usługodawcą.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta Specjalisty na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów umieszczonych w Serwisie, jak i również nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tych danych i czynności podjęte w związku z opublikowanymi danymi/informacjami lub materiałami.
4. Specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa i/lub szkodę wywołaną swoimi działaniem lub działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem tajemnicy zawodowej i naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§7. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca dostarcza wszelkich starań do należytego i prawidłowego działania Serwisu oraz udziela pomocy w problemach z jego funkcjonowaniem.

2. Jakiekolwiek zastrzeżenia odnośnie jakichkolwiek elementów funkcjonowania Serwisu można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pomoc@psychologicznie.pl. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej z którego została wysłana wiadomość.


§8. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

2. Informacje o dokonanych zmianach w Regulaminie publikowane są pod adresem: https://psychologicznie.pl/strona/regulamin-konta-specjalisty/1. Do każdej wersji Regulaminu podawana jest data wejścia obowiązywania.

3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosowane są przepisy prawa polskiego.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.