Regulamin składania zamówień

obowiązuje od 14 czerwca 2023 roku


§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:
a. Usługodawca (jednocześnie Sprzedawca) lub Psychologicznie.pl - Mindly Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Magnoliowej 11/26, kod pocztowy 15-669, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000938947, o kapitale zakładowym 100950 złotych, NIP 5423442558, REGON 520694224.

b. Regulamin Sklepu - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Psychologicznie.pl, dostępny pod adresem https://psychologicznie.pl/strona/regulamin-sklepu/14;

c. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://psychologicznie.pl;

c. Specjalista - korzystający z Serwisu psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, seksuolog lub inna osoba nie wymieniona powyżej, udzielająca świadczeń z zakresu zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego;

d. Profil Specjalisty lub Profil lub Konto Specjalisty -  wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Specjalisty, który to wpis umożliwia dostęp do określonych usług Serwisu oraz do którego Serwis przydziela unikalny adres URL za pomocą którego Specjalista jak i Użytkownik może korzystać z ww. usług;

e. Punkty na książki - punkty przyznawane za niekwestionowane przez żadną ze stron, odbyte wizyty, na książki aktualnie dostępne w Serwisie;

f. Użytkownik lub Pacjent (zwany również Klientem) - osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) skorzystała z funkcjonalności zadawania pytań Specjalistom, (ii) z użyciem Kalendarza Wizyt dokonała rezerwacji wizyty u Specjalisty, (iii) dodała opinię o Specjaliście, (iv) dokonała rejestracji w Serwisie, również zaliczając do tego założenie konta z użyciem Facebook lub Google, (v) dokonała zakupu Produktów;

g. Konto Użytkownika – wpis w bazie danych Serwis, dotyczący Użytkownika, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

h. Kalendarz Wizyt -  oprogramowanie służące w szczególności do zarządzania grafikiem wizyt u Specjalisty, umożliwiające Użytkownikowi i Specjaliście dokonywania rezerwacji terminu wizyty, jej zmiany bądź anulowania;

i. Operator płatności -  platforma Stripe, którego dostawcą jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: https://support.stripe.com;

j. Placówka – miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności z ochrony zdrowia psychicznego;

k. Polityka Prywatności – zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Specjalisty, dostępny pod adresem: https://psychologicznie.pl/polityka-prywatnosci;

l. Zakup książek - skorzystanie z funkcjonalności Serwisu umożliwiającego składanie zamówień na książki.;

m. Rejestracja - proces utworzenia Konta Użytkownika lub Konta Specjalisty.

n. Newsletter - narzędzie marketingowe pozwalające na regularne przesyłanie informacji w formie wiadomości mailowej o firmie, produktach lub usługach do subskrybentów

o. Zamówienie - proces zawierania Umowy Sprzedaży 

p. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta produktu za zapłatą ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia, powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

r. Produkt - rzeczy ruchome dostępne aktualnie w sprzedaży w Serwisie, niebędącę wizytą ani konsultacją psychologiczną bądź jakąkolwiek inną, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
s. Cena -  określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto uwzględniająca podatek VAT należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
t. Kupon Rabatowy - kod wpisywany w koszyku, umożliwiający odbiór rabatu przy zakupie produktów.

u. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.§2. Warunki zawarcia i świadczenia Umowy 

1. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”  powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku.

2. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje własnością Sprzedającego.
3. Po zawarciu Umowy, Sprzedający informuje o statusie zamówienia poprzez wysyłanie wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.§3. Ceny, koszt wysyłki i płatności 

1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.

2. W przypadku zamówień o wartości powyżej 89 zł dostawa jest bezpłatna. Poniżej tej wartości, obowiązują ceny dostawy zgodne z aktualnie oferowanymi. 

3. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem Operatora Płatności. Akceptujemy co do zasady szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), kartę kredytową oraz BLIK.§3. Kupony rabatowe 

1. Sprzedawca umożliwia wykorzystanie Kuponów Rabatowych.
2. Kupony Rabatowe mają określony okres obowiązywania i mogą zostać użyte do jednego zamówienia wyłącznie jeden raz. Kupony Rabatowe mogą zostać wykorzystane tylko przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe.
3. Jeżeli Klient podczas swoich zakupów skorzystał z Kuponu Rabatowego, w przypadku zwrotu produktów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny Produktów.

4. Kuponów Rabatowych nie można łączyć. Może obowiązywać minimalna cena zakupu.§4. Faktura elektroniczna

1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż wobec Klienta, zarówno posiadającego status Konsumenta jak i nie posiadającego statusu Konsumenta, w formie faktur elektronicznych.
2. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Sprzedawcę.

3. Faktury, duplikaty tych faktur oraz ich korekty przesyłane są na adres mailowy podany przez Użytkownika w momencie składania zamówienia.§5. Odstąpienie od Umowy, zwroty i reklamacje

1. Klient posiada prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

2. Klient celem odesłania/zwrotu zakupionego Produktu, powinien skorzystać z formularza kontaktowego lub napisać na adres e-mail: pomoc@psychologicznie.pl.
3. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie, w przeciągu 14 dni od otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę, na konto używane przez Klienta do zapłaty.

4. Warunkiem zwrotu płatności jest otrzymanie produktu przez Usługodawcę w stanie nienaruszonym i nadającym się do ponownej sprzedaży.

5. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki).

6. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i innych Kodeksu cywilnego. Reklamacje powinny być składane poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: pomoc@psychologicznie.pl. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej z którego została wysłana wiadomość.

7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Sprzedawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.§6. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

2. Informacje o dokonanych zmianach w Regulaminie publikowane są pod adresem: https://psychologicznie.pl/strona/regulamin-sklepu/14. Do każdej wersji Regulaminu podawana jest data wejścia obowiązywania.

3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosowane są przepisy prawa polskiego.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.